mobil:+36 30 931 7749  |  tel: +36 23 781 183  |  email: info@szigep.hu

PRZEBIEG WIERCENIA

   

1. DOKŁADNE SPRECYZOWANIE ZADANIA

Dokładne sprecyzowanie zadania oznacza przygotowanie wiercenia oraz dokonanie obmiaru terenu. Do przygotowania wiercenia niezbędne jest zbadanie krzyżujących się obiektów, pomiar terenu dokładne zlokalizowanie pobliskich rurociągów, określenie odległości ochronnej rurociągów oraz uzyskanie ekspertyzy odnośnie mechaniki gruntu - w zależności od długości odwiertu  minimalnie co 2 lub 50-100 metrów.

  

2. PROJEKT PRZEWIERTU

Istnieje różnica pomiędzy dokumentacją projektową a projektem robót wiertniczych. Dokumentację projektową sporządza projektant trajektorii przewiertu, natomiast projekt robót wiertniczych firma wiertnicza, opierając się na dane dokumentacji projektowej.
Przy projektowaniu wiercenia ważnym czynnikiem jest długość i średnica wciskanej rury, głębokość krzyżujących się obiektów oraz skład gruntu.
Podczas projektowania pod uwagę brany jest promień gięcia wciskanej rury. W przypadku rur stalowych z reguły promień gięcia wciskanej rury określa minimalny promień zgięcia przewiertu.

Natomiast przy wciskaniu rur z twardego PE trajektorię wiercenia determinuje maksymalny promień gięcia żerdzi wiertniczej.
Podczas sporządzania projektu wiercenia uwzględnia się także przepisowe dla istniejących przewodów komunalnych odległości ochronne.
Do projektu wiercenia przynależy tabela wiercenia, która wskazuje kierującemu wierceniem, o ile należy zginać poszczególne żerdzie, aby dokładnie utrzymać wcześniej zaprojektowany łuk. Na
lądzie osiągalna dokładność w kierunku pionowym wynosi 0-30 cm, na powierzchni wody 0-50 cm, na lądzie w kierunku poziomym 0-40 cm, a na powierzchni wody 0-80 cm.


fúrási terv rajz

  

3. WEJŚCIE NA TEREN BUDOWY, PRZYGOTOWANIE TERENU DLA POTRZEB URZĄDZENIA
WIERTNICZEGO, WYKONANIE WYKOPU POCZĄTKOWEGO

  

Po przygotowaniu projektu wiercenia okre la si miejsce ustawienia wiertnicy oraz miejsce i wymiary wykopu pocz tkowego (komory startowej) i wykopu docelowego (komory odbiorczej). Przy wi kszych wierceniach wykonuje si odr bne projekty organizacyjne.

Wielko wykopu pocz tkowego i docelowego zale y od rednicy wciskanej rury.

    

4. PRZYGOTOWANIE WCISKANEJ RURY

Rury stalowe lub z twardego PE s spawane po stronie odbiorczej, gdzie przeprowadzane s tak e próby ci nienia.   Kiterített KP csövek    Görgőkre helyezett 300-as előkészített acélcső   

    

   

5. WIERCENIE OTWORU PROWADZĄCEGO/PILOTOWEGO

Zgodnie z projektem wiercenia wykonuje si przewiert pilotowy. Umieszczony na g owicy wiertnicy, 8-12 kHz-owy nadajnik przekazuje jednostce odbiorczej g boko g owicy wiertnicy, k t jej nachylenia, kierunek w poziomie oraz "sygna zegarowy".

   

   muszer2 copy    muszer3 copy

  

  

müködési elv 1abra

  

  

  

W trakcie przeprowadzania wiercenia naprzemiennie stosuje si wiercenie i t oczenie, w mi dzyczasie nieustannie - pod wysokim ci nieniem - do otworu wciskany jest bentonit.
Prowadzenie przewiertu zapewnione jest poprzez t oczenie w odpowiednim kierunku.

  

 

   Fúrófej érkezése 2    furofejek copy   

    

     

6. POSZERZANIE OTWORU

Kiedy g owica wiertnicza dochodzi do strony odbiorczej jest wymieniana na g owic poszerzaj c . G owice poszerzaj ce mog by ró nego rodzaju, ich wyboru dokonuje si w zale no ci od sk adu i rodzaju gruntu 

  

   bovito1 copy bovito3 copy    bovito4 copy

W trakcie rozwiertu wtryskany bentonit spe nia wiele funkcji:
- zapewnia otworowi w a ciw trwa o

- "wynosi" rozlu niony grunt
- smaruje g owic wiertnicz lub rozwiercaj c

   

müködési elv 2abra

 

   

 

 7. WCISKANIE RURY ZE STALI LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

  

Wciskanie rury rozpoczyna się wtedy, gdy otwór posiada właściwą trwałość. Na rurę zakładany jest chwytak, a znajdującymi się w otworze żerdziami wiertniczymi wciskane są rury docelowe.

  

  müködési elv 3abra

 

8. PRZYWRÓCENIE TERENU ZAKOŃCZONYCH PRAC WIERTNICZYCH DO STANU PIERWOTNEGO

Po wciśnięciu rur dochodzi do wypompowania pozostałego iłu bentonitowego, do zasypania wykopów i przywrócenia terenu zakończonych prac. Z przewiertu sporządza się przekrój podłużny zrealizowanych robót.

  

9. DOKUMENTACJA

      

    

    

mobil:+36 30 931 7749  |  tel: +36 23 781 183  |  email: info@szigep.hu